top of page

Integritetspolicy

BoatBuddies värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra mobilappar. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.

Vilken information samlar vi in?


Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka uppgifter du delar med BoatBuddies. Nedan har du information om vilka uppgifter BoatBuddies behandlar, varför dessa uppgifter behandlas och hur länge de lagras.

Användningsdata


Om du använder BoatBuddies app behandlas dina användardata i den enhet (t.ex. din mobiltelefon) som aktuell app är installerad på för att du ska få en så bra användarupplevelse som möjligt. Det rör sig om information om din enhets operativsystem, när appen öppnades senast, eventuella krascher, etc. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning som rättslig grund, där BoatBuddies berättigade intresse är att erbjuda bra produkter till sina användare.

Tillgång till enhetens funktioner


På den enhet (till exempel din mobiltelefon) som aktuell app är installerad på kan appen begära tillgång till olika funktioner:

 • Geografisk placering: för att visa din aktuella plats

 • Telefon: för att kunna ringa vår support och Sjöassistans

 • Bilder: för att kunna spara ner information i Dagboken, Servicejournalen och Min båt.

 • Notiser: för att visa notiser från appen

 • Läsa och skriva i lagringsyta: för att visa filer så lagras de tillfälligt i en app-specifik lagringsyta

 • En dialogruta frågar efter ditt samtycke innan funktionerna används av appen. Du kan naturligtvis neka tillgång men kan då inte använda appens funktionalitet fullt ut.

Data kopplat till tjänsten Smart Båt

För tjänsten Smart Båt lagrar BoatBuddies data enligt nedan:

 • Båtens GPS-position för att visa position i BoatBuddies app samt larma om positionen hamnar utanför geofence

 • Vattennivå för att visa status i BoatBuddies app samt larma vid för hög vattennivå

 • Klimatinformation så som temperatur och luftfuktighet för att visa information i BoatBuddies app samt larma utanför gränsvärdena

 • Vibrationer och rörelse för framtida utveckling av BoatBuddies tjänster

 • Batteristatus för att visa status i BoatBuddies app samt larma utanför gränsvärde

 • Loggning av aktivitet och larm för att visa exempelvis gångtimmar och historiska larmaktiviteter

 

Lokalt i huvudenheten (Smart Båt) lagras inte personuppgifter så som namn, adress eller telefonnummer. Personuppgifter lagras enligt villkoren i denna integritetspolicy och används för att kunna tillhandahålla BoatBuddies tjänster. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller nödvändigt enligt andra berättigade intressen. Lagringstider bestäms i BoatBuddies gallringsföreskrifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har nedanstående rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig.

Få tillgång till de personuppgifter som behandlas

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss.

Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e- postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi korrigerar det.

Begära radering
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätt att ”bli glömd”) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för. Det kan dock finnas krav på oss – både avtalsmässigt och rättsligt – som hindrar oss från att radera dina personuppgifter.

Begränsning av behandling av personuppgifter
Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Dataöverföring/dataportabilitet
Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av oss, har du även möjlighet att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss, detta gör du enklast genom att kontakta vår support. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Ändringar i policyn
Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla våra tjänster och förbehåller oss därför rätten att när som helst göra ändringar i denna policy. Datumet då de senaste ändringarna publicerades visas alltid nedan.

Senast ändrad 28 april, 2022.

Var lagrar vi dina personuppgifter


Vi strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då BoatBuddies är fast beslutna att alltid skydda dina data, kommer BoatBuddies att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vilka kan BoatBuddies komma att dela dina uppgifter med?

BoatBuddies kan komma att överföra dina personuppgifter till de leverantörer som BoatBuddies anlitar för bland annat lagring, utveckling och optimering av appar. Samt till företag som utför de tjänster som offereras genom appen. 

 

Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för BoatBuddies räkning i samband med att de utför en tjänst för BoatBuddies.

bottom of page